§ 1
[informacje ogólne]

1. Strona internetowa inksearch.co (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez InkSearch sp. z o.o., ul. Ludowa 2, 00-780 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000742862, NIP: 5213835872, REGON: 380899799, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł (dalej: „Administrator”).

2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe. Do kategorii Użytkowników zaliczają się klienci (dalej: „Klienci”), artyści (dalej: „Artyści”) i managerowie studiów (dalej: „Managerowie”).

3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

§ 2
[dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest InkSearch sp. z o.o., ul. Ludowa 2, 00-780 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000742862, NIP: 5213835872, REGON: 380899799, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł gdpr@inksearch.co.

2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

1) zawarcie i realizacja umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w regulaminie Strony Internetowej takich jak: umowa dotycząca założenia i utrzymania konta – Klienta, Artysty lub Managera (tylko jeśli Użytkownik zdecyduje się na założenie konta lub umowa rezerwacji wizyty w studio tatuażu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Założenie konta na Stronie Internetowej może odbyć się przy wykorzystaniu konta, które Użytkownik posiada w serwisie Facebook lub Google.

4. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

1) dostawcy usług informatycznych;
2) podmioty świadczące usługi marketingowe.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne lub marketingowe. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

6. W celu rozliczenia płatności, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom obsługującym płatności elektroniczne (dotyczy wyłącznie przypadków, w których Użytkownik dokonuje płatności elektronicznej):

1) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349);
2) Dotpay, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków. Podmioty te przetwarzają dane Użytkowników jako niezależni administratorzy.

7. W przypadku Klientów, którzy zdecydowali się dokonać rezerwacji wizyty w studio tatuażu, dane osobowe tego Klienta zostaną udostępnione właścicielowi tego studia, który będzie przetwarzał je jako niezależny Administrator.

8. Dane Użytkownika odpowiadającego na ogłoszenie w sprawie pracy publikowane na Stronie Internetowej zostaną udostępnione osobie publikującej to ogłoszenie, która będzie je przetwarzała jako niezależny Administrator.

9. Dane osobowe przetwarzane w celu:

1) zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną – przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;
2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej) lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

10.Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12.W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.

§ 3
[pliki cookies]

1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
2) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.

4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

1) przeglądarka Firefox ;
2) przeglądarka Chrome ;
3) przeglądarka Microsoft Edge ;
4) przeglądarka Opera ;
5) przeglądarka Safari.

§ 4
[narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]

1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z następujących narzędzi dostarczanych przez Google LLC (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies): Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Google Search Console.

3. Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.

4. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook, Inc. z siedzibą w USA (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies). Jest to narzędzie analityczne pomagające mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie oraz na prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika w serwisie facebook.com.

5. Administrator może wykorzystywać na Stronie Internetowej narzędzie Hotjar, którego celem jest analizowanie zachowania Użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Hotjar rejestruje sposób poruszania się Użytkownika po Stronie Internetowej (w tym np. nawigację czy ruch kursora). Administrator nie pozyskuje jednak za pomocą tego narzędzia żadnych innych danych Użytkownika. Narzędzie to jest używane przez Administratora jedynie w celu analizowania i optymalizacji funkcjonowania Strony Internetowej. Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod adresem www.hotjar.com. Istnieje również możliwość wyłączenia przez danego Użytkownika możliwości analizowania jego zachowania na Stronie Internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.